Lapset ja internet

Etusivu

Lapset internetin käyttäjinä

Lainsäädäntö

Internetin mahdollisuudet

Nettiriippuvuus

Internetin käytön rajoittaminen

Yhteenveto

Testaa tietosi

Lainsäädäntö ja Tekijänoikeudet

Internetissä toimivat samat lait kuin oikeassa elämässäkin. Se mikä, on laitonta internetin ulkopuolella, on laitonta myös internetissä. (Laki koskee... n.d.)

Säännökset, jotka voivat tulla kyseeseen internetissä ovat: viestintäsalaisuus, henkilötietojen suoja, kunnianloukkaus ja yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen, rasismi, sukupuolisiveellisen aineiston levittäminen ja hallussapito, tekijänoikeus ja tavaramerkit, häirintä verkossa, hakkerointi, virusten ja muiden haittaohjelmien kirjoitus ja levitys ja sähköpostimainonta. (Netiketti - netin... n.d.)

Viestintäsalaisuuden piiriin kuuluvat tavallisen postin lisäksi myös sähköpostiviestit. Sähköpostiviestit ovat rinnastettavissa tavalliseen postiin, joita ei saa lukea kuin henkilö, jolle viesti on osoitettu. (Netiketti - netin... n.d.)

Omia henkilötietojaan ei saa kevein perustein antaa internetissä. Samoin muiden henkilöiden henkilötietojen kerääminen tai ylläpitäminen ilman heidän lupaansa tai ilman laillista perustetta on kiellettyä. (Netiketti - netin... n.d.)

Internetissä kannattaakin miettiä erittäin tarkkaan mitä keskustelupalstoilla kirjoittaa. Herjaavat tai kunniaa loukkaavat sanat voivat johtaa kunnianloukkaussyytteeseen.

Kunnianloukkauksena pidetään rikoslain 24 luvun yhdeksännen pykälän mukaan sitä, jos "esittää toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa". (Rikoslaki 9.6.2000/531.)

Laki, johon lapset törmäävät päivittäin internetissä, on tekijänoikeuslaki. Internet ei ole vapaan tiedon "mekka", vaan sieltä löytyvät tiedot ja kuvat ovat yhtälailla tekijänoikeudella suojattuja kuin kirjoissakin.

Tekijänoikeuslain ensimmäisen luvun, ensimmäisen pykälän mukaan:

"Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen, olkoonpa se kaunokirjallinen tahi selittävä kirjallinen tai suullinen esitys, sävellys- tai näyttämöteos, elokuvateos, valokuvateos tai muu kuvataiteen teos, rakennustaiteen, taidekäsityön tai taideteollisuuden tuote taikka ilmetköönpä se muulla tavalla. (24.3.1995/446)

Kirjallisena teoksena pidetään myös karttaa sekä muuta selittävää piirustusta tai graafista taikka plastillisesti muotoiltua teosta sekä tietokoneohjelmaa. (11.1.1991/34)"(Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404.)

Tekijänoikeus syntyy aina silloin, kun teos on luotu (Tekijänoikeuden perusteita... n.d.). Esimerkiksi jos otat valokuvan kamerallasi, on sinulla tähän valokuvaan tekijänoikeus.

Kun on kyseessä lasten julkaisemat valokuvat internetissä, on huomioitava, että nämä valokuvat ovat tekijänoikeudella suojattuja. Tekijänoikeus valokuvien kohdalla kuuluu aina sille, joka kuvan on ottanut. Lisäksi kuvan julkaisuun tarvitaan kaikkien niiden henkilöiden lupa, jotka kuvassa esiintyvät. Jos kuvassa on alaikäisiä lapsia, lupa on kysyttävä heidän vanhemmiltaan.

Erilaiset äänitteet ja elokuvat ovat myös tekijänoikeudella suojattuja. Niitä ei saa ilman lupaa levittää internetin välityksellä. Lisäksi niiden lataaminen ja välittäminen vertaisverkkojen kautta on laitonta.

Kuvien ja äänitteiden ohella myös kirjallinen materiaali on tekijänoikeudella suojattua. Tekstin kopioiminen esimerkiksi omiin esitelmiin on toki sallittua, kunhan ilmoittaa lähteen, josta teksti on otettu.