Lapset ja internet

Etusivu

Lapset internetin käyttäjinä

Lainsäädäntö

Internetin mahdollisuudet

Nettiriippuvuus

Internetin käytön rajoittaminen

Yhteenveto

Testaa tietosi

Lapset internetin käyttäjinä

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on toteuttanut kyselyn vanhemmille joulukuussa 2006 vanhempien nettitietoisuudesta. Tutkimuksesta ilmenee, että vanhemmat ovat vasta nyt ymmärtämässä kasvatukselliset seikat liittyen lasten netin käyttöön. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto, 2007a.)

Internetin käytössä saattaa olla huolta herättäviä piirteitä. Vanhemmat, jotka eivät itse tunne internetiä kovinkaan hyvin, ovat huolestuneita internetin vaikutuksista lapsiinsa. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kyselyn perusteella vanhemmat ovat, eniten huolestuneita ei toivotuista kontakteista, sopimattomasta aineistosta ja henkilökohtaisten tietojen julkaisusta. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto, 2007a.) Tämä onkin hyvin ymmärrettävä huoli.

Pelastakaa lapset Ry:n teettämän Lapsen ääni 2006 - Netti liittää lapset toisiinsa -tutkimuksen mukaan 11-17 vuotiaat lapset viettävät aikaa internetissä keskimäärin 5 - 10 tuntia viikossa. (Pelastakaa Lapset Ry, 2006a.)

Tyttöjen ja poikien netinkäyttö ei poikkea toisistaan erityisesti. Kuvassa 1 on esitetty tyttöjen internetin käyttö ja kuvassa 2 poikien internetin käyttö. Kuvista ilmenee, että internetiä käytetään kaikissa ikäryhmissä eniten yhteydenpitoon tyttöjen osalta ja poikien osalta yhteydenpidon lisäksi myös pelaamiseen.

Tyttöjen internetin käyttö. (Pelastakaa Lapset Ry, 2006b)
Kuva 1. Tyttöjen internetin käyttö (Pelastakaa Lapset Ry, 2006b).

Poikien internetin käyttö (Pelastakaa Lapset Ry, 2006b)
Kuva 2. Poikien internetinkäyttö (Pelastakaa Lapset Ry, 2006b).

Sulake Corporation, joka on Habbo Hotelin kehittäjä, teetti kyselyn Habbo Hotelin käyttäjien keskuudessa lokakuussa 2006. Tulosten mukaan 89 % vastaajista pitää internetiä eniten käyttämänään mediana, kun taas internetin suosituimmat käyttötavat olivat pikaviestit ja sähköposti. Vastaajina oli n. 42 000 nuorta 22 eri maasta. Vastaajien keski-ikä oli 15 vuotta. (Sulake Corporation, 2006.)

Kuvasta 3 ilmenee lasten mielipiteet yhteydenpitoon. On hyvä huomata, että vaikka suurin osa vastaajista pitää yhteyttä myös tuntemattomien ihmisten kanssa, lähtevät he silti harvemmin nettituttavuuksia tapaamaan. Osalle nettituttavuuksista on tullut myös ystäviä.

Lasten netinkäyttötavat. (Pelastakaa Lapset Ry, 2006b)
Kuva 3. Lasten netinkäyttötavat (Pelastakaa Lapset Ry, 2006b).

Tutkimusten perusteella voisi sanoa, että lapset käyttävät internetiä paljon. Näin ollen vanhempien tulisikin kiinnittää enemmän huomiota lastensa internetin käyttöön ja opastaa sen oikeassa käytössä.

Vanhemmat ovatkin keskustelleet lastensa kanssa internetistä ja sen käytöstä. Pelastakaa lapset Ry:n teettämän Lapsen ääni 2006 - Netti liittää lapset toisiinsa -tutkimuksen mukaan lähes puolet (49 %) vastanneista vanhemmista on joskus tai usein keskustellut lastensa kanssa internetin käytöstä.

Lapset eivät myöskään pidä internetiä mitenkään erikoisena, vaan pitävät sitä luontevana osana elämäänsä. Lapsen ääni 2006 -tutkimuksen mukaan kuvassa 4 on esitetty 11-17 vuotiaiden mielipiteitä. Suurin osa pitää internetiä tarpeellisena, mutta eivät kuitenkaan anna sen hallita omaa elämäänsä. Vain pieni osa vastanneista ei haluaisi koko internetiä olevankaan.

Lasten mielipiteet internetistä (Pelastakaa Lapset Ry, 2006b)
Kuva 4. Lasten mielipiteet internetistä. (Pelastakaa Lapset Ry, 2006b).